< Chỉ Cần Nắm Tay Em / 손만 잡고 잘게 >

< Chỉ Cần Nắm Tay Em / 손만 잡고 잘게 > Đã end Ss1 tại chap 40.